MARJA – Mala barja in varstvo narav

MARJAMala barja in varstvo narave

Cilj projekta je nov projekt izboljšati stanje ohranjenosti 3 EU pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.

Več na Mala barja ( https://www.malabarja-marja.si/ )